Směrnice pro uznávání kontrolovaných (plemenných) chovů králíků

Kontrolovaný chov ( P – chov ) lze uznat na kterékoliv plemeno, resp. barevný ráz uznaný vzorníkem plemen králíků platným v ČR. Rozhodnutí o uznání P– chovu vydává ÚOK.
Plemenný chov lze přiznat při splnění následujících podmínek:

   a) uznání P- chovu je podmíněno doporučením příslušného chovatelského klubu (pokud je pro dané plemeno ustaven) nebo OOK působící v místě žadatelova bydliště (resp. členství v ČSCH). Chovatelský klub, příp. OOK garantuje kvalitu doporučovaného chovu, chovatelského zařízení, úplnost a přehlednost chovatelské dokumentace, dostatečnou chovatelskou praxi (nejméně pětiletou).
   b) platnost P– chovu je stanovena na dva roky, resp. dvě chovné sezóny následující po výstavě PCH.
   c) žadatel musí splnit výstavní podmínky určené pro výstavu P- chovů. Tato výstava je součástí uznávacího řízení, může ji obeslat každý chovatel organizovaný v ČSCH, který má zájem o uznání nebo obhájení P- chovu. Vystaveny musí být dvě čtyřčlenné kolekce dospělých králíků jednoho plemene a barevného rázu. Slučování barevných rázů není povoleno.
   d) v obou vystavených kolekcích musí být zastoupeno obojí pohlaví
   e) započítáváno bude 6 nejlépe oceněných zvířat, průměrné ocenění musí dosáhnout min. 94 bodů.
   f) P– chov může ÚOK kdykoliv zrušit, zjistí-li se závažné porušení Stanov ČSCH nebo jiné ověřené skutečnosti, které vylučují oprávněnost jeho dalšího trvání.
Postup při uznávacím řízení

Uchazeč o P- chov si vyžádá u chovatelského klubu nebo OOK přihlášku na výstavu, která je součástí uznávacího řízení. V případě splnění podmínek výstavní části uznávacího řízení, vyplní uchazeč formulář žádosti o uznání P- chovu a po potvrzení údajů základní organizací ČSCH a příp. chovatelským klubem (pokud je ustaven) zašle spolu s rodokmeny a oceňovacími lístky na sekretariát ÚV ČSCH.

Konečné rozhodnutí o výsledku uznávacího řízení provede ÚOK. O výsledku je uchazeč písemně vyrozuměn.

Podmínky opravňující existenci P- chovu
a) počet chovných zvířat nesmí klesnout pod 2,5.
b) majitel P- chovu je povinen vystavit svá zvířata na u nás pořádané celostátní či mezinárodní výstavě.
Kontrola plnění

Kontrolu P- chovu mohou provádět pověření členové ÚOK. OOK mohou samy navrhovat nejvyspělejší chovatele k účasti v uznávacím řízení. Potvrzování nepravdivých údajů týkajících se uznávacího řízení bude posuzováno jako porušování svazových předpisů.

Technické ustanovení

Poplatky za uznávací řízení, spočívají v uhrazení poplatků předepsaných pro výstavu P- chovů a paušálního poplatku za provedení uznávacího řízení ve výši 200 Kč.

Tyto směrnice vydala ÚOK chovatelů králíků dne 13.1.2007 a schválila celostátní konference odbornosti dne 31.3.2007.

V platnost vstupují dne 1.1.2008 a od tohoto data nahrazují dosavadní Směrnice pro kontrolované chovy ze dne 20.11.1999.