Registrace králíků

– umožňuje jednoznačnou identifikaci zvířete
– dává jasnou informaci o rodičích zvířete
– udává rok, měsíc a místo narození

Registrace

Registrace je zaznamenání informací o králíkovi do rodokmenu a přidělení identifikačních značek. K tomu, aby králík mohl být registrován, je zapotřebí, aby jeho chovatel byl členem základní organizace a vyplnil jeden rodokmen pro každé zvíře a 2 připouštěcí potvrzení pro každý vrh. Tyto údaje se předávají registrátorovi.
Možnosti registrace:
– okresní registrace: probíhá automaticky v základních organizacích.
– klubová registrace: probíhá v klubech specializovaných na určité plemeno. Je nutné, aby se chovatel stal členem takového klubu. V některých klubech je zavedena liniová registrace, která znamená, že potomci mají v uchu číslo otcovy linie.
– kontrolovaný chov: probíhá ve specializovaných klubech, nebo centrálně (pokud není pro plemeno ustaven klub). Žadatel o kontrolovaný chov musí vystavovat na národních výstavách, kde se o udělení těchto chovů rozhoduje. Kontrolovaný chov se dále dělí na plemenný a kmenový. Kmenový chov by měl dávat záruku těch nejkvalitnějších zvířat
– výzkumný chov: se povoluje pro šlechtění nových plemen a barevných rázů a regeneraci plemen a barevných rázů uznaných. Registrace probíhá ústředně.

 

Tetovací značky
úroveň registrace Levé ucho (LU) pravé ucho (PU)
příklad tetování LU vysvětlivky příklad tetování PU vysvětlivky
okresní C 2-3 Tetování levého ucha se provádí stejně pro všechny možnosti registrace. C – značí Českou republiku. 2 = únor – druhé je vždy číslo od jedné do dvanácti a označuje v kterém měsíci je králík narozen. 3 = 2003 – musí být číslo od nuly do devíti, znamenající ve kterém roce aktuálního desetiletí byl králík narozen. 12-26 při okresní registraci jsou v pravém uchu jen čísla. 12 = Beroun – číslo okresu, kde byl králík registrován. 26 – určuje kolikátý králík určitého plemene se v okresu toho roku narodil.
klubová S-13 S = speciální – označuje králíka, který byl registrován ve speciálním klubu. 13 – znamená, že to byl třináctý králík svého plemene, který se toho roku narodil (nezáleží na tom kde)
    – liniová plemenitba S-2234
S-2204
S = speciální – označuje králíka, který byl registrován ve speciálním klubu. 22=linie otce – číslo otcovské linie uvedené před vlastním pořadím. Číslo linie přiděluje klub. 34 – znamená, že to byl třicátýčtvrtý králík svého plemene, který se toho roku narodil (nezáleží na tom kde) v dané linii. 2204 – Jestliže se králík narodil v první desítce králíků, doplní se před číslo O, aby se králík jasně odlišil od králíka, který není veden v liniové plemenitbě.
Kontrolovaný chov


Plemenný chov

P-20
P-1520
P=plemenný – znamená, že je králík z plemenného chovu. 16 – znamená, že to byl šestnáctý králík svého plemene, který se toho roku narodil (nezáleží na tom kde). P1520 – číslo otcovské linie uvedené před vlastním pořadím. Značí, že to byl dvacátý králík svého plemene, který se toho roku narodil v dané linii
Kmenový chov K-115
K-1756
K=kmenový – vysvětluje, že majitel má vedený kmenový chov. 115 – stopatnáctý králík svého plemene, který se toho roku narodil.K-1756 – číslo otcovské linie uvedené před vlastním pořadím. Určuje, že to byl dvacátý králík svého plemene, který se toho roku narodil v dané linii
Výzkumný chov 24-P 24 – pořadové číslo králíka výzkumného chovu. P– jestliže P až za číslem, jedná se vždy o výzkumný chov

 

 

Řád pro registraci a tetování králíků v ČR

Pro zabezpečení evidence chovných jedinců a pro provádění plemenářské práce v chovech králíků chovatelů organizovaných v Českém svazu chovatelů se provádí označování králíků tetováním podle dále stanovených zásad tohoto řádu:

1. Registrační značky
1.1 Levé ucho:
1.1.1 Písmena C a pořadové číslo měsíce narození mláděte a konečná číslice roku narození mláděte.
1.2 Pravé ucho:
1.2.1 U mláďat, jejichž chovatel je členem ČSCH, avšak není členem chovatelského klubu nebo majitelem některého z kontrolovaných chovů a výzkumného chovu: číslo okresu, v jehož obvodě je sídlo ZO chovatele a pořadové číslo králíka daného plemene okresní registrace v kalendářním roce narození mláděte.
1.2.2 U mláďat, jejichž chovatel je členem ČSCH a zároveň  členem některého chovatelského klubu: písmeno S a pořadové číslo králíka daného plemene klubové registrace v kalendářním roce narození mláděte.
1.2.3 U mláďat, jejichž chovatel je členem ČSCH a zároveň majitelem kmenového chovu:písmeno K a pořadové číslo králíka daného plemena klubové registrace, pokud je chovatelský klub pro dané plemeno ustaven nebo ústřední registrace, pokud chovatelský klub pro dané plemeno ustaven není:  pořadové číslo obou registrací, rozumí se v kalendářním roce narození mláděte.
1.2.4 U mláďat, jejichž chovatel je členem ČSCH a zároveň majitelem plemenného chovu: stejně jako pod 1.2.3 jen místo písmene K patří písmeno P.
1.2.5 U mláďat, jejichž chovatel je členem ČSCH a zároveň majitelem výzkumného chovu: pořadové číslo králíka daného výzkumného chovu ústředně registrovaného v kalendářním roce narození mláděte a písmeno P.
2. Předpoklady rodičů, jejichž odchov se má registrovat
2.1 Oba rodiče musejí být registrováni a tetováni.
2.2 Oba rodiče /s výjimkou výzkumných chovů a níže uvedených odchylek/ musejí být klasifikováni na výstavě nebo na stolním posuzování, a to:
2.2.1 U plemen rozšířených klasifikací výborně, velmi dobře nebo dobře: pokud jde o první vrhy, též predikátem mládě výborné, velmi dobré nebo dobré.
2.2.2 U plemen málo rozšířených nebo u plemen s kresbou i klasifikací dostatečně, nebo jde-li o první vrhy i predikátem mládě dostatečné.
2.2.3 U všech plemen s výrokem neklasifikován, pokud je na oceňovacím lístku doložka „chovu schopný“, tedy s klasifikací O /nula/.
2.3 Oba rodiče musejí v den připouštění dosahovat nejméně minimální ještě přípustné hmotnosti, stanovené standardy pro příslušná plemena. Navíc u plemen malých, zakrslých, krátkosrstých skupiny 3 a ZLi nesmějí rodiče v den připouštění přesahovat maximální ještě přípustnou hmotnost, stanovenou příslušnými standardy.
2.4 Oba rodiče musejí být téhož plemena a téhož barevného rázu.
Výjimky jsou povoleny v těchto případech:
2.4.1.1 Ruský králík černý a kuní králík hnědý
2.4.1.2 Ruský králík modrý a kuní králík modrý
2.4.1.3 Kalifornský a kuní velký
2.4.1.4 Siamský žlutý a ruský madagaskarový
2.4.1.5 Siamský modrý a ruský želvovinový
2.4.1.6 Pro spojení uvedená po 2.4.1.4 a 2.4.1.5 platí, že ruští králíci madagaskarového a želvovinového barevného rázu se mohou v rámci siamských králíků registrovat a tetovat, nezúčastňují se však výstav, a proto pro registraci jejich odchovů neplatí podmínka klasifikace.
2.4.2 Spojení různých barevných rázů téhož plemena:
2.4.2.1 U plemen BO, FB, AB, MaB, Ho, ZB, Z, spojení divoce zbarvených, železitých a černých, avšak černých jen tehdy, jsou-li tzv. černě železitými, tj. železitými homozygoty a genotypu AA BB CC DD GG, pocházejícími ze železitých předků e e ať již homozygotních /černě železitých/ nebo monohybridních /typicky železitých/.
2.4.2.2 U strakáčů FB, AB, MaB, ZB, Z, spojení divoce zbarvených, železitých a černých, avšak černých jen tehdy, jsou-li tzv. černě železitými homozygoty a genotypu AA BB CC DD GG Kk, pocházejícími ze železitých předků ať již homozygotních /černě železitých/ nebo monohybridních /typicky železitých/, jeden z rodičů může být i  plnobarevný kominík, takže lze rodičovské páry sestavovat takto: Spojení rodičů možné zbarvení  mláďat str. div. x str. div. str. div., div. str. div. x div. str. div., div. str.žel. x žel. žel., str.žel., div., str.div., č-žel. str.č-žel. str.žel. x žel. žel., str.žel., div., str.div., č-žel., str.č-žel. str.č-žel. x str.č-žel.str.č-žel., č-žel. str.č-žel. x č-žel. str.č-žel., č-žel str.div. x str.žel. str.žel., žel., str.div.. div. str.div. x žel. str.žel., žel., str.div., div. str.žel. x div.str.žel., žel., str.div., div. str.div. x str.č-žel. str.žel., žel. str.div. x č-žel., str.žel., žel. str.č-žel. x div.str.žel., žel. str.žel. x str.č-žel. str.č-žel., str.žel., žel. str.žel. x č-žel.str.č-žel.,str.žel., žel. str.č-žel. x žel. str.č-žel.,č-žel.,str.žel.,žel. Celobarevní jedinci div.,žel., č-žel. jsou v rámci příslušného plemena registrováni a tetováni, zúčastňují se výstav a platí proto pro registraci jejich odchovu podmínka klasifikace.  Tyto  klasifikované   celobarevné  jedince  lze  použít  i  do   chovu celobarevných zvířat příslušného plemena /viz. 2.4.2.1/.
2.4.3 U kuních králíků může být jeden z rodičů tmavý homozygot, avšak vždy téhož barevného rázu /zvláště pro spojení s ruským králíkem/. Homozygotní tmaví jedinci o genotypu a a BB CC DD mm gg, resp. aa BB CC dd gg se mohou v rámci kuních králíků mm registrovat a tetovat, nezúčastňují se však výstav, a proto pro registraci jejich odchovů neplatí podmínky klasifikace.
2.4.4 Co bylo řečeno pod 2.4.3 u králíků kuních, platí analogicky pro králíky siamské obou barevných rázů, jakož i pro králíky kuní bílopesíkaté rovněž obou barevných rázů.
2.4.5 U NoS,ČS, TS, AS, MS, Rex DS, může být jeden z rodičů celobarevný, tzv. kominík, avšak vždy téhož barevného rázu. Celobarevní jedinci se mohou v rámci příslušného plemena strakáčů registrovat a tetovat nezúčastňují se však výstav, a proto pro registraci jejich odchovů neplatí podmínka klasifikace. Uvedené ustanovení platí i pro zakrslé formy jmenovaných plemen s výjimkou NoS, jehož kresba je zahrnuta pod plemenem ZČS a s výjimkou MS, neboť plášťová kresba není u zakrslých králíků /s výjimkou ZB/ přípustná.
2.4.6 U strakáčů FB, AB, MaB, ZB, Z , jiných barevných rázů než uvedeno pod 2.4.2.2 tedy i černých, mají-li genotyp AA BB CC DD gg, tj. nepochází-li z železitých předků, ať již homozygotních /černých/ nebo monohybridních /typicky železitých/, může být jeden z rodičů celobarevný /kominík/, avšak vždy téhož barevného rázu. Celobarevní jedinci jsou v rámci příslušného plemena registrováni a tetováni, zúčastňují se výstav a platí proto pro registraci podmínka klasifikace. Tyto klasifikované celobarevné jedince lze použít i do chovu celobarevných zvířat příslušného plemene a barevného rázu.
2.4.7 Ve všech ostatních případech spojení různých plemen nebo barevných rázů se mohou mláďata registrovat jen v rámci povolených výzkumných chovů u ústředního registrátora.
2.5 Oba rodiče musejí být nejméně do třetí generace svých předků nepříbuzní. Výjimky pro příbuzenskou plemenitbu všech stupňů jsou povoleny v těchto případech:
2.5.1 v chovech posuzovatelů
2.5.2 v chovech majitelů kmenových chovů
2.5.3 v chovech majitelů plemenných chovů
2.5.4 v chovech majitelů výzkumných chovů
2.5.5 v chovech členů chovatelských klubů
2.6 Organizovaní chovatelé okresně registrují, kteří hodlají provádět příbuzenskou plemenitbu, jsou povinni vyžádat si souhlas OOK. V žádosti předložené OOK uvedou důvod a cíl příbuzenské plemenitby, jakož i registrační značky a klasifikace obou rodičů. OOK po každém povolení příbuzenské plemenitby zašle kopii povolení sekretariátu ÚV ČSCH.
3. Postup chovatele při hlášení mláďat k registraci
3.1 V den připouštění rodičů je chovatel /případně i majitel samce, není-li jím chovatel/ povinen vyplnit připouštěcí potvrzení ve všech rubrikách s výjimkou zadní strany, a to:
3.1.1 Trojmo
3.1.1.1 Je-li majitelem některého z kontrolovaných chovů /kmenového nebo plemenného/ plemena, pro které je ustanoven chovatelská klub, tj. registruje-li klubově:
3.1.1.2 Není-li majitelem některého z kontrolovaných chovů a ani není členem chovatelského klubu, tj. registruje-li okresně.
3.1.2 Dvojmo
3.1.2.1 Je-li majitelem některého z kontrolovaných chovů plemena, pro které není ustaven chovatelský klub, tj. registruje-li ústředně:
3.1.2.2 Je-li majitelem výzkumného chovu, tj. registruje-li ústředně.
3.1.2.3 Není-li majitelem některého z kontrolovaných chovů, avšak je členem chovatelského klubu, tj. registruje-li klubově.
3.1.3 Pokud půjde o připouštění kuního králíka s ruským téhož barevného rázu a velkého kuního králíka s kalifornským, musí chovatel vyplnit připouštěcí potvrzení ve dvojnásobném počtu než jak uvedeno pod 3.1.1 a 3.1.2, a to z poloviny pro odchov kuních, resp. velkých kuních a z poloviny pro odchov ruských, resp. kalifornských králíků.
3.2 Po rozeznání pohlaví mláďat vyplní chovatel zadní stranu všech připouštěcích potvrzení a vypíše příslušný počet rodokmenů. Vyplněná připouštěcí potvrzení i rodokmeny, předloží chovatel registrátoru své základní organizace, a to nejpozději v době, kdy mláďata dosáhla stáří pěti týdnů. Nemůže-li chovatel ze závažných důvodů sám rodokmeny vypsat, požádá o to registrátora své základní organizace.
3.3 Prodá-li chovatel březí králici jinému organizovanému chovateli, je povinen spolu s králicí předat i vyplněné připouštěcí potvrzení. Zadní stranu připouštěcích potvrzení doplní pak po vrhu již nový  majitel králice a postupuje dále jako chovatel narozených mláďat.
4. Postup registrátora ZO po předložení dokladů od chovatele
4.1 Registrátor ZO odpovídá za řádně vedenou registraci králíků v rámci své organizace.  Posoudí a zkontroluje správnost připouštěcích potvrzení, rodokmenů, které mu předložil chovatel. Dbá, aby údaje byly vyplněny v předepsaném rozsahu a čitelně. Rovněž se přesvědčí, zda chovatel plní základní povinnosti člena ČSCH. Po uznání správnosti předložených dokladů orazítkuje tyto doklady razítkem REGISTRACE ZO a podepíše. Registrátor ZO tato připouštěcí potvrzení a rodokmeny neprodleně zašle okresnímu registrátoru.
4.2 Jde-li o doklady /připouštěcí potvrzení a rodokmeny/ chovatelů uvedených pod 3.1.1.1, 3.1.2.1, 3.1.2.2  a 3.1.2.3, tj. registrujících klubově nebo ústředně, vrátí je registrátor ZO   chovateli,   který   je   sám   neprodleně   zašle   buď   registrátoru   příslušného  chovatelského   klubu   /3.1.1.1,   3.1.2.3/   nebo   registrátoru   ÚOK  –   ústřednímu  registrátoru / 3.1.2.1, 3.1.2.2/.
5. Postup okresního registrátora
5.1 Registrátor OOK – okresní registrátor odpovídá za správnou a úplnou registraci okresně registrovaných   králíků  /3.1.1.2/.  Nezodpovídá   tedy   za   registraci   králíků  členů chovatelských   klubů,   ani   za   registraci   králíků   pocházejících z kontrolovaných a  výzkumných chovů.
5.2. Po  obdržení  připouštěcích  potvrzení  a  rodokmenů  od  registrátorů  ZO  je  povinen okresní registrátor tyto doklady nejdéle do 14 dnů posoudit a zkontrolovat. Zjistí-li  závady, vrátí připouštěcí potvrzení a  rodokmeny registrátoru ZO k doplnění nebo  opravě.
5.3 Připouštěcí potvrzení a rodokmeny doplní okresní registrátor registračními čísly, orazítkuje razítkem REGISTRACE OO a podepíše. Jedno připouštěcí potvrzení si okresní registrátor ponechá pro svou evidenci a statistiku, druhé připouštěcí potvrzení i  rodokmeny zašle zpět registrátoru ZO.
5.4 Po skončení kalendářního roku provede okresní registrátor soupis registrovaných králíků podle plemen, pohlaví a základních organizací a údaje zašle nejdéle do 31.3. následujícího roku sekretariátu ÚV ČSCH.
6. Postup registrátora chovatelského klubu
6.1 Registrátor chovatelského klubu odpovídá za správnou a úplnou registraci klubově registrovaných králíků /3.1.1.1, 3.1.2.3/ v rámci příslušného chovatelského klubu.
6.2 Po obdržení připouštěcího potvrzení a rodokmenů od chovatele je povinen klubový registrátor tyto doklady nejdéle do 14 dnů posoudit a zkontrolovat. Zjistí-li závady,  vrátí připouštěcí potvrzení a rodokmeny chovateli k doplnění nebo opravě.
6.3. Připouštěcí potvrzení a rodokmeny doplní klubový registrátor registračními čísly, orazítkuje razítkem REGISTRACE chovatelského klubu a podepíše. Jedno připouštěcí potvrzení si klubový registrátor ponechá pro svou evidenci a statistiku, druhé připouštěcí potvrzení spolu s rodokmeny zašle chovateli, třetí připouštěcí potvrzení /3.1.1.1/ posílá čtvrtletně ústřednímu registrátoru ÚOK ČSCH. Chovatel je pak povinen druhé připouštěcí potvrzení odevzdat registrátoru své ZO k evidenci a statistice.
6.4. Po   skončení   kalendářního  roku   provede   klubový   registrátor  soupis klubově  registrovaných králíků podle pohlaví event. Barevných rázů a je-li klub ustaven pro  více plemen, též podle plemen. Údaje zašle klubový registrátor nejdéle do 31.3. následujícího roku sekretariátu ÚV ČSCH.
7. Postup ústředního registrátora
7.1 Ústřední registrátor odpovídá za správnou a úplnou registraci králíků pocházejících z  výzkumných chovů /3.1.2.2/, jakož i králíků z kontrolovaných chovů, pokud pro daná plemena není ustaven chovatelský klub /3.1.2.1/, a to v rámci celého ČSCH.
7.2 Po obdržení připouštěcích potvrzení a rodokmenů od chovatele je povinen ústřední  registrátor tyto doklady nejdéle do 14 dnů posoudit a zkontrolovat. Zjistí-li závady, vrátí připouštěcí potvrzení a rodokmeny chovateli k doplnění nebo opravě.
7.3 Připouštěcí  potvrzení  a  rodokmeny  doplní ústřední registrátor  registračními  čísly, orazítkuje  razítkem  ÚSTŘEDNÍ  REGISTRACE  a  podepíše.  Jedno  připouštěcí potvrzení  si  ústřední  registrátor  ponechá  pro  svou  evidenci  a  statistiku,  druhé připouštěcí potvrzení spolu s rodokmeny zašle chovateli. Chovatel je pak povinen druhé připouštěcí potvrzení odevzdat registrátoru své ZO k evidenci a statistice.
7.4 Po skončení kalendářního roku provede ústřední registrátor soupis úředně registrovaných králíků podle kmenových, plemenných a výzkumných chovů, jakož i podle plemen. K těmto ústředně registrovaným zvířatům přičte ta, která jako součást kontrolovaných chovů byla registrována klubově. Údaje předloží nejdéle do 31.3. následujícího  roku sekretariátu ÚV ČSCH. S tajemníkem ÚOK pak ústřední registrátor spolupracuje na zpracování celkového přehledu o registraci králíků v ČR, za příslušný kalendářní rok.
7.5 Ústřední registrátor má právo kdykoliv zkontrolovat práci kteréhokoliv okresního nebo klubového registrátora.
8. Postup registrátora ZO po navrácení dokladu od okresního registrátora, resp. od Chovatelů
8.1 Po navrácení druhého připouštěcího potvrzení od okresního registrátor ponechá si registrátor ZO druhé připouštěcí potvrzení pro svou evidenci a statistiku, kterou předkládá do 31.3. každého roku k projednání ve výboru ZO a na členské schůzi.
8.2 Připouštěcí potvrzení, která registrátoru ZO odevzdali chovatelé registrující klubově a ústředně, použije registrátor ZO k evidenci a statistice stejně jak uvedeno pod 8.1.
9. Postup tetovatele ZO
9.1 Tetovatel ZO provádí tetování  králíků přímo u jednotlivých chovatelů své ZO.
9.2 Chovatelé registrující okresně, klubově a ústředně předloží tetovateli potvrzená a ověřená připouštěcí potvrzení a rodokmeny. Domluví se na datu tetování, ale vždy tak, aby mláďata byla v den tetování ještě u králice – matky.
9.3 Tetovatel odpovídá za správné umístění registračních značek v uších králíka podle směrnic tohoto registračního řádu. Značky musejí být výrazné a dobře čitelné. Tetovatel musí vpíchnout registrační značky také do příslušných rubrik rodokmenu. Před vpíchnutím registračních značek se tetovatel přesvědčí na tvrdším papíru, zda správně  umístil značky do kleští. Uši králíka, které jsou vždy pokryty určitou vrstvou tuku, je vhodné před tetováním otřít lihem nebo čistým benzínem.
9.4 Tetovatel má ovládat platné standardy králíků, neboť je povinen před tetováním všechna přihlášená mláďata prohlédnout. Zjistí-li u některých zvířat nepřípustné vady, které by podmiňovaly výluku při posuzování, odmítne taková mláďata tetovat a znehodnotí příslušné rodokmeny. Stejně si bude tetovatel počínat u dokladů mláďat, která v mezidobí uhynula.
9.5 Tetovatel je povinen udržovat tetovací kleště v dobrém stavu, před použitím je vždy dezinfikuje a po použití řádně očistí. Platí to zejména pro registrační značky, tj. pro písmena a číslice.
9.6. Tetovatel ZO vede záznam o počtech tetovaných králíků a pravidelně informuje o své činnosti výbor ZO.
9.7 Tetovatel ZO ČSCH je jmenován výborem ZO ze zkušených chovatelů králíků ZO, před zahájením své činnosti musí být proškolen z teorie i praxe tetování králíků (anatomie králíka, přenosné nemoci králíků, proti nákazová opatření, dezinfekce,  zásady ochrany zvířat před týráním, provedení tetování, ošetřování a údržba tetovacích nástrojů,) s ohledem na dodržování zásad zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění, pozdějších předpisů a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání., ve znění pozdějších předpisů. Proškolení  a  ověření  znalostí  tetovatelů  zabezpečí  OOK,  za  účasti  veterinárního lékaře. Tetovatel, který se zúčastnil školení a prokázal své znalosti je považován  ve smyslu  zákona  č.  87/1987  za  osobu  odborně  způsobilou  pro  označování  králíků tetováním. Seznam tetovatelů předloží OOK ČSCH příslušné Okresní nebo Městské veterinární správě. Poznámka: Ustanovení 9.7 vyplývá z plnění podmínek § 7 odst. 2 písm. g) zákona č. 246/92 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, je v souladu s ustanoveními Evropské dohody o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely a Evropské dohody o ochraně oblíbených zvířat.
10. Poplatky za registraci a tetování
10.1 Poplatky za registraci a tetování v rámci ZO navrhuje vždy najeden kalendářní rok odborná komise chovatelů králíků ZO a schvaluje členská schůze ZO.
10.2 Ústředním a okresním registrátorům, jakož i registrátorům chovatelských klubů přísluší odměna ve výši 0,50 Kč za každé registrované mládě. Od roku 2002 se za každého  registrovaného králíka bude odvádět 1,50 Kč do pokladny ÚOK, vždy do 31.3. běžného roku.
11. Duplikát rodokmenu
11.1 Dojde-li ke ztrátě nebo ke znehodnocení rodokmenu, může chovatel nebo majitel králíka požádat prostřednictvím registrátora své ZO o vystavení duplikátu příslušného okresního, klubového nebo ústředního registrátora. Tito funkcionáři vystaví na základě svých připouštěcích potvrzení nový rodokmen, který v záhlaví jasně označí slovem – DUPLIKÁT.
11.2 Jiným způsobem vyhotovený duplikát rodokmenu než jak uvedeno pod 11.1 je neplatný.
12. Výjimka z registračního řádu
12.1 Opožděné hlášení mláďat k registraci možno tolerovat jen v odůvodněných případech, jako je nemoc chovatele, delší pracovní cesta apod.
12.2 Opožděné tetování možno dále tolerovat pokud byla orgánem veterinární správy vyhlášena opatření při výskytu myxomatózy v místě nebo okrese chovu.
12.3 Jakékoliv jiné výjimky, pokud nejsou přímo uvedeny v jednotlivých ustanoveních tohoto registračního řádu, může povolit jen ÚOK ČSCH.
13. Tiskopisy
13.1 Veškeré tiskopisy potřebné k registraci distribuuje výhradně Distribuční středisko ČSCH v Brně.
14. Příklady registračních značek
14.1 Levé ucho: C 1.2 Králík je registrován v ČR a narozen v měsíci lednu roku 1992
14.2 Pravé ucho:
14.2.1 39.11 Králík je registrován okresně v okresu Sokolov a je jedenáctý V pořadí svého plemena v okrese a v roce vyznačeném na levém uchu
14.2.2 S 125 Králík je registrován v chovatelském klubu a je stodvacátýpátý v pořadí svého klubu v roce vyznačeném na levém uchu.
14.2.3 K 34 Králík je registrován v chovatelském klubu /pokud je pro dané plemeno ustaven chovatelský klub/  nebo  v  ústřední  registraci  /pokud  není  pro  dané  plemeno stanoven chovatelský klub/, pochází z kmenového chovu a je třicátýčtvrtý v pořadí svého plemena v roce vyznačeném na levém uchu.
14.2.4 P 26 Králík je registrován v chovatelském klubu /pokud je pro dané plemeno ustaven chovatelský  klub/  nebo  v  ústřední  registraci  /pokud  není  pro  dané plemeno ustanoven  chovatelský  klub/,  pochází  z  plemenného  chovu a je dvacátýšestý v pořadí svého plemene v roce vyznačeném na levém uchu.
14.2.5 16 P Králík  je  registrován  v  ústřední  registraci,  pochází  z  výzkumného chovu a je Šestnáctý v pořadí výzkumného chovu daného charakteru v roce vyznačeném na levém uchu.
15. Umístění registračních značek
15.1 Registrační značky jsou vpichovány do uší králíka podle obrázku uvedeného ve Vzorníku  plemen králíků.
15.2 Význam registračních značek umístěných v uších králíka označují na obrázku viz. Vzorník plemen králíků z r. 1994: Králík je narozen v ČR, a to v květnu 1994. Je ústředně registrován, pochází z plemenného chovu a je v pořadí 16. V daném plemenném chovu.
16. Zkratky plemen a barevných rázů
Při veškeré registrační agendě je nutno používat správných zkratek  plemen a barevných rázů, které jsou uvedeny ve standardech jednotlivých  plemen.
17. Skartace
Skartace připouštěcích lístků se může provést u všech registrátorů po pěti letech evidence.
1. Tímto Řádem pro registraci a tetování králíků v ČR se ruší platnost Řádu pro registraci a tetování králíků v ČSSR, který byl vydán v roce 1982.
2. Tento Řád pro registraci a tetování v ČR byl schválen ústřední konferencí českých OOK a chovatelských  klubů 8.3.1997 a ústřední konferenci moravských OOK dne 5.4.1997. Nabývá účinnosti  dnem 1.1.1997.
3. Tento řád byl projednán podle § 21 odst. 3 písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, Ústřední komisí pro ochranu zvířat a bylo vydáno rozhodnutí o jeho schválení. Změny tohoto řádu podléhají schválení jmenované komise.